Ösztöndíjak, pályázatok

Pályázat neve Kiírás dátuma Beadási határidő Mellékletek
Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak 2020.05.09 Folyamatos

 

Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat 2020.05.09 Folyamatos
1. feladat
2. feladat
3. feladat
Felhívás

Nyertesek/beszámolók

Részvétel nemzetközi konferenciákon 2020.05.09 Folyamatos Felhívás

Nyertesek/beszámolók

 

1) Ismeretterjesztő pályázat egyetemi hallgatóknak

„Felszín alatti vizek, földalatti szállítószalagok”

Cél: A Tóth-féle modern hidrogeológia megismertetése a nagyközönséggel, az egyetemisták közreműködésével. Az előadás során a Professzúra és az ELTE kapcsolódó képzéseinek a bemutatása.
Pályázhatnak: valamennyi magyar egyetem hallgatói (MSc és PhD szinten).

Szakmai háttér: a pályázatok megvalósításához a Professzúra honlapján közzétett és a Professzúra céljait kifejező anyagok szabadon felhasználhatók. (További szakirodalom: Tóth, J. 2009: Gravitational Systems of Groundwater Flow – Theory, Evaluation, Utilization. University Press, Cambridge).

1. megpályázható feladat:

„Vidd el a modern hidrogeológia gondolatát az utca emberéhez vagy egy iskolába!”

Jelentkezés feltétele: motivációs levél (milyen alkalomból, hol, milyen motivációval és milyen közönségnek tartana előadást), oktatói ajánlás, CV, az előadás helyszín- és célközönségtervének csatolása. Az előadni
kívánt anyag előzetes benyújtása ppt formában (a Professzúra honlapján közzétett ismeretterjesztő előadás anyag felhasználható, az ELTE-n kívüli egyetemekről pályázók a megadott e-mail címen kérjék a
Professzúra mentor hallgatóinak a segítségét a pályázat benyújtás előtt). Az előadás helyszínéről, megszervezéséről, reklámozásáról, közönségéről a pályázó gondoskodik (min. 50 fő hallgatóság szükséges). A COVID-19 idején elektronikus formában is megtartható az előadás, de szükséges a képernyőfelvétel a részvétel igazolására.

A pályázó jutalma: 40 eFt.
A pályázó az előadás megvalósítását követően rövid jelentést és fényképes beszámolót készít, vázolja a visszajelzéseket (online értékelő kérdőíven a közönség véleményét) és csatolja az előadás jelenléti ívét.
Ennek elfogadása estén kapja meg 40 000 Ft-os jutalmát!
Támogatható pályázatok száma: max. 10
Pályázás: folyamatos

2) Hallgatói, kutatói és kutatássegítői ösztöndíj pályázat

Megpályázható ösztöndíj:

A Professzúra olyan hallgatókat (ELTE) vagy fiatal kutatókat (bármely magyar egyetem) kíván néhány hónapra célfeladatokra kutatóként vagy segítőként alkalmazni, akik be kívánnak kapcsolódni a Professzúra
által végzett kutatásokba, el kívánják sajátítani a modern hidrogeológia elveit és annak gyakorlatát. A hallgatók és a kutatók kutatás és oktatás segítői feladatokat látnak el.
Pályázás feltétele: önéletrajz elérhetőségekkel, 1 oldalas motivációs levél, CV és oktatói ajánlás. Diploma (BSc, MSc, PhD) megszerzése után öt éven belül.

Pályázat feltétele: Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók és fiatal kutatók/szakemberek a pályázati időszak lezárulását követően egyoldalas beszámolót írnak az ösztöndíjas időszak alatt végzett tevékenységeikről. Ennek elkészítése a feltétele a pályázat lezárásának.
Pályázás folyamatos

1. megpályázható feladat:

„Az IAH Strategic Overview Series kiadványainak magyar nyelvre történő átültetése” a modern hidrogeológiához kapcsolódó ismeretek széleskörű hazai terjesztése érdekében.

A 6-8 oldalas közérthető nyelven megírt szóróanyagok tudományos igényű ismeretterjesztést szolgálják a következő 9 témában: Ecosystem Conservation and Groundwater, Energy Generation and Groundwater,
Food Security and Groundwater, Global Change and Groundwater, Human Health and Groundwater, Resilient Cities and Groundwater, The UN-SDGs for 2030 – Essential Indicators for Groundwater, Mining
Enterprises and Groundwater, Climate Change Adaptation and Groundwater.
Ezen kiadványok magyar nyelvre történő átültetése a 2019. évi pályázati kiírást elnyerők munkájának eredményeképpen megtörtént, azonban az IAH folyamatosan bővíti a megjelenő füzetek körét.
A kiadványok a https://iah.org/education/professionals/strategic-overview-series linken letölthetők.

Pályázni lehet egy, vagy több kiadvány magyar nyelvre történő lefordítására és a kiadványban szereplő ábrák elkészítésére magyar nyelven. A megfelelő tudományos nyelv használata és az igényes fordítás a
pályázat sikerének feltétele. A feladat elvégzéséhez a Professzúra kijelölt munkatársa útmutatást ad.

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: önéletrajz, geológus/hidrogeológus (MSc vagy ezzel egyenértékű) diploma, felsőfokú angol nyelvű nyelvvizsga VAGY igazolás 5 angol nyelvű nemzetközi eseményen tartott előadásról, a lefordítani kívánt kiadvány megnevezése.
Pályázás: Új kiadvány megjelenése esetén lehetséges, mivel az eddig megjelent füzetek sikeresen elnyert pályázatok útján már lefordításra kerültek.
A feladat elvégzésének határideje: a benyújtott pályázat elbírálását követő 3 hónap.
Pályázat nyereménye: 50 000 Ft/kiadvány.
A lefordított kiadványok a Professzúra vezető által lektorálásra kerülnek, a jutalom kifizetésére ezt követően kerül sor.

2. megpályázható feladat:

Ismeretterjesztő anyagok készítése olyan rendezvényekre (Duna Nap, Kutatók Éjszakája, Felfedezők Napja stb), melyeken a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány tudománynépszerűsítő
céllal képviselteti magát.

Pályázhatnak: BSc, MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről és fiatal kutatók (BSc, MSc vagy PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)
Pályázás: Az elérhető aktuális feladatokról e-mail-ben előzetesen érdeklődni szükséges.
Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített ismeretterjesztő anyagot
Támogatható pályázatok száma: max. 3
Pályázat nyereménye: max. 100 000 Ft az elkészítendő anyag munkaigényétől függően

3. megpályázható feladat:

Online egyetemi oktatási anyagok készítőinek támogatása A COVID-19 járvány rámutatott a digitális oktatási anyagok készítésének fontosságára. Az Alapítvány elkészült tananyagok jutalmazására ír ki pályázatot. A modern hidrogeológiai elveken nyugvó tananyagok késztőinek jutalmazásával a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány támogatni kívánja a kiváló minőségben elkészített angol és magyar nyelvű egyetemi oktatási anyagok készítőit és segíteni kívánja országszerte az online oktatást.

Pályázhatnak: doktorjelöltek, PhD fokozattal rendelkező fiatal kutatók az ország bármelyik egyeteméről a PhD diploma megszerzése után 5 éven belül)
Pályázás: az elektronikus tananyag Professzúrához történő benyújtásával és a pályázati szándék jelzésével
Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel és az elkészített tananyagot
Az online tananyag értékelése: a beérkezett tananyagokat a Professzúra vezető egy felkért lektorral bírálja el.
Támogatható pályázatok száma: max. 2 tananyag/év
Pályázat nyereménye: 150 000 Ft

3) Részvétel nemzetközi konferenciákon

Pályázni lehet olyan nemzetközi konferenciákon való részvételre, ahol az IAH Regional Groundwater Flow Commission (https://regionalgwflow.iah.org/) szekciót szervez (EGU, Malaga IAH, egyéb RGFC rendezvények), illetve olyan rendezvényekre, ahol az RGFC és az ENeRAG együttműködése valósul meg (MAR Congress, Malaga).

Pályázhatnak: MSc és PhD hallgatók, doktorjelöltek az ország bármelyik egyeteméről a regionális felszín alatti vízáramlások témakörébe tartozó elfogadott absztrakttal.

Pályázathoz csatolni kell: önéletrajzot elérhetőségekkel, konferencia adatainak megjelölését, elfogadott absztraktot, költségtervet, milyen költségre pályázik és indoklást.

A maximális pályázható összeg egyénenként: 250 eFt

Pályázás folyamatos. Az esetlegesen fennmaradó összeg rövid tanulmányutakra felhasználható.